Giải thích ý nghĩa và cách sử dụng thể thụ động trong tiếng Nhật (られます)【Ngữ pháp N4】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Thể thụ động là gì…?

Đó là ngữ pháp diễn đạt thể thụ động “…bắt làm~”

Trong tiếng Việt nó có nghĩa là “Được…,bị…”

Nó có dạng như sau,

(かれ)(わたし)にペンを(わた)しました

(わたし)(かれ)にペンを(わた)されました

Phần kết thúc thay đổi tùy thuộc vào nhóm động từ.

()る →こられます

②Động từ ở kết thúc ở hàngエ→ Hàngエ+ られます

③Nする→ Nされます

④Động từ ngoại lệ của hàngイ→ Hàng イ+ られます

⑤Hàng イ→Hàngア+  れます

*V・・・Verb(Động từ)

*N・・・Noun(Danh từ)

Ví dụ:

1. (いぬ)()って()られた。

Tôi đến với con chó của tôi.

2. その果物(くだもの)(いぬ)()べられた。

Trái cây đó đã bị con chó ăn rồi.

3. その果物(くだもの)料理(りょうり)されました。

Trái cây đã được nấu chín.

4.そのDVD(でぃーぶいでぃー)()りられました。

Đĩa DVD đã được mượn rồi.

5. (わたし)友達(ともだち)は、(かべ)名前(なまえ)()かれました。

Bạn tôi đã viết tên anh ấy trên tường.

Tóm tắt

 1. Dạng bị động là động từ có nghĩa bị động “Được…,bị…”
 2. Thay đổi theo 4 nhóm động từ + ()
 3. Thứ tự phân biệt ()→Hàng NするHàng đặc biệt →Hàng .
 4. Các động từ có thể không được sử dụng nếu chúng là động từ vô ý chí (ví dụ: ある hoặc ()りる…)

()こられます.

Động từ ở kết thúc ở hàngエ→ Hàng + られます.

Nする→Nされます.

Động từ ngoại lệ của hàngイ→ Hàng + られます

Hàng→ Hàng+ れます.

Giải thích chi tiết về dạng thụ động

Giáo viên

Hôm nay chúng ta sẽ học dạng thụ động!
Dạng thụ động là gì vậy ạ? (´ ・ ω ・ `)

Học sinh

Giáo viên

Có nghĩa là cho 動詞 một nghĩa bị động của “Được…,bị…”.

Giáo viên

Nó có đặc điểm là thêm れます hoặc られます giống như べられます.
À, em đã có học られます, nhưng …

Học sinh

Giáo viên

Đúng vậy! Bạn đã học với các động từ khả năng! Trí nhớ tốt nhỉ (* ´ 艸 `), có một số thay đổi về kết nối tương đồng, nhưng vẫn có một số khác biệt, vì vậy hãy cẩn thận nhé!
Vâng ạ! (`・ ω ・ ´)

Học sinh

Như đã viết trong cuộc trò chuyện giữa giáo viên và học sinh này,

Tôi nghĩ rằng có khá nhiều người nói, “Tôi đã học được ngữ pháp nối られます với động từ.”

Tôi đang học ngữ pháp tương tự với các động từ có thể.

Tuy nhiên, vì các thay đổi là khác nhau, chẳng hạn như Nするvà trường hợp của hàng thông thường, hãy lưu ý rằng nó có thể xảy ra và bị động.

Dạng bị động là một ngữ pháp được sử dụng trong trường hợp diễn đạt ở thể thụ động như “Được…,bị…”.

Như một đặc điểm của dạng bị động,

 • Người Nhật thường sử dụng các dạng bị động như “られる”
 • Ngay cả khi VẬT là chủ ngữ, dạng bị động vẫn có thể được sử dụng.

Trường hợp chủ ngữ là vật,

Câu đó sẽ như thế này.

この(しろ)千年前(せんねんまえ)()てられました

Ví dụ, nó sẽ có dạng như thế này.

Sau đây, là phần kết thúc thay đổi tùy thuộc vào nhóm động từ.

()る →こられます

②Động từ ở kết thúc ở hàngエ→ Hàngエ+ られます

③Nする→ Nされます

④Động từ ngoại lệ của hàngイ→ Hàng イ+ られます

⑤Hàng イ→Hàngア+  れます

*V・・・Verb(Động từ)

*N・・・Noun(Danh từ)

Có ba nhóm động từ chung trong tiếng Nhật, nhưng với phương pháp của Watera, nó trở thành “4 nhóm động từ + ()

Cách xác định các động từ khả năng , thứ tự phân biệt ①来(く)→②Hàng エ→③Nする→④Hàng イ đặc biệt →⑤Hàng イ.

  Động từ Vます Động từ thể khả năng Thể thụ động
来る () ()ます ()られます ()られます
Hàng エ () ()ます ()られます ()られます
Nする 勉強(べんきょう)する 勉強(べんきょう)ます 勉強(べんきょう)できます 勉強(べんきょう)されます
Động từ ngoại lệ của hàngイ () ()ます ()られます ()られます
Hàng イ () ()ます ()ます ()れます
V- Masu & V- MasenTiếng Nhật nghĩa là gì?→ Vます& VませんÝ nghĩa, cách dùng của cấu trúc này! [Ngữ pháp N5] Giải thích ý nghĩa và cách sử dụng của các động từ ở thể (られます) trong tiếng Nhật. [Ngữ pháp N5]

Tất cả Vすることができます đều là hàng , nhưng trong trường hợp ở dạng bị động, đuôi thay đổi tùy thuộc vào nhóm động từ.

Bây giờ, chúng ta hãy xem làm thế nào có một quy luật thay đổi !!

Thứ tự phân biệt ()→Hàng NするHàng đặc biệt →Hàng .

Phán đoán dựa trên luồng hiển thị trong hình này.

Tôi sẽ giải thích từng cái một nhé ^^

る → Đây là động từ đặc biệt duy nhất không nằm trong các quy tắc thay đổi.

Câu ví dụ

1. (いぬ)()って()られた。

Tôi đến với con chó của tôi.

Giải thích

Có hai điều tôi muốn các bạn ghi nhớ ở đây đó là.

 • () đây là động từ đặc biệt duy nhất không nằm trong các quy tắc thay đổi.
 • Thay đổi thành られる
 • Đôi khi được sử dụng như một kính ngữ hoặc bị động

Như tôi đã xác nhận với các mẫu câu khác, () có một phương pháp thay đổi đặc biệt trong tiếng Nhật.

Lần này, chúng ta sẽ sử dụng ()って() sẽ trở thành ()る + ()る.

Có thể hình dung sự thay đổi như sau:

V:
()
Vます:
()ます
Thể thụ động:
()られます

② Động từ Vます sẽ đổi thành Hàng エ → Trường hợp động từ thể khả năng, vẫn giữ nguyên ở hàng エ + られます.

Câu ví dụ

2. その果物(くだもの)(いぬ)()べられた。

Trái cây đó đã bị con chó ăn rồi.

Giải thích

Nếu động từ không phải là (),  thì tiếp theo chúng ta hãy xem xét xem “Động từ Vます đó có phải là động từ hàng hay không?”

Điều cần nhớ đó là,

Động từ Vます sẽ đổi thành Hàng , trường hợp động từ thể khả năng, vẫn giữ nguyên ở hàng エ + られます.

V:
()る, ()る, (おし)る, ()
Vます:                         
()ます, ()ます, (おし)ます, ()ます
Vすることができます:
()べることができます, ()せることができます, (おし)えることができます, ()ことができます
Thể thụ động:
()られます, ()られます, (おし)られます, ()られます

③Động từ Vます sẽ trở thành N(を)します→ Trở thành Nされます.

Câu ví dụ

3. その果物(くだもの)料理(りょうり)されました。

Trái cây đã được nấu chín.

Giải thích

Nếu như trường hợp không phải là (),cũng không phải hàng thì tiếp theo chúng ta hãy xem xét xem “đó có phải là động từ Vます sẽ trở thành N(を)します hay không?

Điều cần nhớ đó là, 

Động từ trở thành N(を)します trong Vます có nghĩa là trong trường hợp của thể khả năng, nó sẽ trở thành Nされます.

V:
勉強(べんきょう)する, 食事(しょくじ)する, 結婚(けっこん)する, カラオケする
Vます:                         
勉強(べんきょう)ます, 食事(しょくじ)ます, 結婚(けっこん)します, カラオケをます
Thể khả năng:
勉強(べんきょう)されます, 食事(しょくじ)されます, 結婚(けっこん)されます, カラオケをされます
Cách sử dụng tiếng Nhật của người bản xứ

Nされます hiếm khi được người Nhật sử dụng. Hơn 99% là dạng thụ động của 勉強(べんきょう)をさせられます, 食事(しょくじ)させられます, 結婚(けっこん)させられます, カラオケをさせられます.

URL:

④ Ở thể khả năng 9 động từ đặc biệt của giữ nguyên ở hàng イ → Hàngイ+ られます.

Câu ví dụ

4.そのDVD(でぃーぶいでぃー)()りられました。

Đĩa DVD đã được mượn rồi.

Giải thích

Nếu như trường hợp không phải là (), không phải hàng , cũng không phải  N(を)します, thì tiếp theo chúng ta hãy xem xét xem “đó có phải là 9 động từ đặc biệt của hàng hay không?

Điều cần nhớ đó là, 

Khi 9 động từ hàng đặc biệt  sẽ ở hàng khi chúng trở thành động từ thể khả năng.

Trong JLPT có 9 động từ đặc biệt cần ghi nhớ đó là:

1. ()きます (Thức dậy)

2. ()ます (Nhìn/ Xem)

3. 出来(でき)ます (Có thể)

4. ()ます (Mặc/ Khoát/ Bận) →Dùng khi mặc quần áo

5. ()ります (Đủ)

6. ()ります (Mượn)

7. います (Có)→Dùng cho sinh vật sống.

8. ()びます (Tắm)

9. ()ります (Rơi/ Đổ/ Giáng)→Dùng cho mưa, tuyết…

Các thay đổi thay đổi như sau.

V:
()る, ()る, ()
Vます:                         
()ます, ()ます, ()ます
Thể khả năng:
()られます, ()れます, ()られます

⑤Động từ Vます chuyển thành hàng イ → Hàng ア + れます (あ sẽ thành わ)

Câu ví dụ

5. (わたし)友達(ともだち)は、(かべ)名前(なまえ)()かれました。

Bạn tôi đã viết tên anh ấy trên tường.

Giải thích

Sau đây, cuối cùng cũng đã tới nhóm động từ cuối cùng!

Điều gì xảy ra nếu động từ không là (), không phải hàng , không phải  N(を)します, hàng ngoại lệ?

Trên thực tế, ngoại trừ   nhóm đã giải thích ở trên, tất cả các động từ chuyển thành hàng với Vます (ngoại trừ 9 động từ đặc biệt của hàng )

Vậy đuôi động từ sẽ thay đổi như thế nào?

V:
(), (), (おく), (はたら), (), (およ), (), (), (), (はな), ()  
Vます:                         
()ます, ()ます, (おく)ます, (はたら)ます, ()ます, (およ)ます, ()ます, ()ます, ()ます, (はな)ます, ()ます  
Động từ thể thụ động:
()れます, ()れます, (おく)れます, (はたら)れます, ()れます, (およ)れます, ()れます,()れます, ()れます, (はな)れます, ()れます

……

…………

Các bạn có thấy luật khi nhìn vào bảng này không?

Chà, nó không khó lắm đâu.

Chỉ là hàng chuyển qua hàng thôi!

Tuy nhiên, điều cần chú ý trong trường hợp này là sẽ đổi thành

Trường hợp của ():

〇・・・()れます

×・・・()れます

Tổng kết

 1. Dạng bị động là động từ có nghĩa bị động “Được…,bị…”
 2. Thay đổi theo 4 nhóm động từ + ()
 3. Thứ tự phân biệt ()→Hàng NするHàng đặc biệt →Hàng .
 4. Các động từ có thể không được sử dụng nếu chúng là động từ vô ý chí (ví dụ: ある hoặc ()りる…)

()こられます.

Động từ ở kết thúc ở hàng→ Hàng + られます.

Nする→Nされます.

Động từ ngoại lệ của hàng→ Hàng + られます

Hàng→ Hàng+ れます.